Fins

 1. Representar os intereses, dereitos e liberdades das persoas con enfermidades inflamatorias intestinais en condicións de igualdade real e absoluto respecto pola súa dignidade e diversidade
 2. Informar, formar, orientar e asesorar sobre o aspecto bio-psico-social das enfermidades inflamatorias intestinais, intervindo mediante actuacións efectuadas por profesionais especializados
 3. Fomentar o estudio e a investigación en tódalas etapas das enfermidades inflamatorias intestinais
 4. Promover a plena integración das persoas con enfermidade inflamatoria intestinal
 5. Apoiar as accións de prevención e promoción da saúde dirixidas a toda a sociedade
 6. Desenvolver actuacións de atención integral que promovan a máxima independencia nas actividades da vida cotidiá
 7. Garantir que o ordenamiento xurídico protexa e promova a calidade de vida das persoas con enfermidade inflamatoria intestinal
 8. Implementar as accións axeitadas dirixidas á poboación infantil e xuvenil, fomentando a participación das persoas integrantes da sección xuvenil nas actividades propias da Asociación
 9. Impulsar o voluntariado, creando estruturas abertas e participativas e facilitando a súa formación, información, acollemento, orientación e apoio
 10. Establecer relacións sociais entre as persoas participantes, potenciando a seguridade e confianza das persoas participantes na súa forma de enfrentarse ás experiencias vitais que poidan xurdir
 11. Incrementar a calidade e cantidade de recursos especializados para as persoas con discapacidade mediante a potenciación da rede comunitaria de recursos sociosanitarios
 12. Subscribir as alianzas estratéxicas e os convenios de colaboración necesarios con entidades prestadoras de servizos sociais e de atención sociosanitaria
 13. Calquera outro que, de modo directo o indirecto, poida contribuír á realización dos fins de ACCU Ourense, ou redundar no beneficio das persoas con enfermidade inflamatoria intestinal e ostomizadas e a súa contorna familiar