Proxecto tarxeta aparcadoiro

Aparcamiento

A implementación do Proxecto tarxeta aparcadoiro para Crohn e colite ulcerosa ven motivada pola necesidade de promover accións que melloren a calidade de vida das persoas afectadas e minimicen o impacto na vida persoal, laboral e social das persoas con estas enfermidades.

Debido á sintomatoloxía destas patoloxías, é moi frecuente que as persoas afectadas sufran episodios continuados nos que preséntase de forma imprevista e imperiosa a urxencia de acudir a un aseo, xerando inquedanza, estrés e inseguridade cando aparece a imposibilidade de acceder a un aseo, sobre todo, nos traslados en vehículo propio.

Por iso, desenvólvese este proxecto consistente nunha tarxeta que permita estacionar temporalmente para acceder inmediatamente a un aseo e cumprindo os seguintes requisitos:

  • Uso exclusivo para a persoa con Crohn e colitis ulcerosa con urxencia defecacional e o vehículo vinculado para o cal se expide a tarxeta
  • Estacionar o vehículo por un tempo máximo de 20 minutos
  • Para a súa utilización deberá colocarse no parabrisas dianteiro, sendo visible dende o exterior do vehículo
  • Facer uso unicamente pola urgencia de acudir a un aseo
  • Non obstaculizar o tráfico en ningún caso
  • Non utilizar en paradas de transporte colectivo, prazas para persoas con mobilidade reducida, zonas peonís, pasos de peóns, zonas de seguridade pública, vados ou saídas de emerxencia