Xunta Directiva

A Xunta Directiva de ACCU Ourense está composta polos seguintes órganos de goberno elixidos en Asemblea Xeral e conforme aos estatutos da entidade:

PRESIDENTE: Fernando Jiménez Zulliani
VICEPRESIDENTA: Miren Igone Plágaro Álvarez
SECRETARIO: Guillermo Tesouro Fariñas
TESOUREIRA: Inés Pérez Amaro
VOGAL: José Luís Álvarez Rodríguez
VOGAL: Mónica Muñoz Álvarez