Aviso legal e política de privacidade

Este texto rixe os dereitos e política de privacidade dos datos que manexa e solicita este sitio web.

1. INFORMACIÓN Ó USUARIO
ACCU Ourense, en adiante RESPONSABLE, é o Responsable do tratamento dos datos personais do Usuario e lle informa que estos datos serán tratados de conformidade co disposto no Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR) relativo á protección das persoas físicas no que respecta ó tratamento de datos personais e á a libre circulación destos datos, polo que se lle facilita a seguinte información do tratamento:

Fin do tratamento: manter unha relación comercial co Usuario. As operacións previstas para realizar o tratamento son:

  • Remisión de comunicacións comerciais publicitarias por email, fax, SMS, MMS, comunidades sociais ou calquera outro medio electrónico ou físico, presente ou futuro, que posibilite realizar comunicacións comerciais. Estas comunicacións serán realizadas polo RESPONSABLE e relacionadas cos seus productos e servizos, ou dos seus colaboradores ou proveedores cos que este teña alcanzado algún acordo de promoción. Neste caso, os terceiros nunca terán acceso ós datos personais.
  • Realizar estudos estadísticos.
  • Tramitar encargos, solicitudes ou calquera tipo de petición que sexa realizada polo usuario a través de calqera das formas de contacto que se poñen á súa disposición.
  • Remitilo boletín de novas da páxina web.

Criterios de conservación dos datos: conservaranse mentres exista un interés mutuo para mantelo fin do tratamento e cuando xa non sexa necesario para tal fin, suprimiranse con medidas de seguridade adecuadas para garantizala seudonimización dos datos ou a destrucción total dos mesmos.

Comunicación dos datos: Non se comunicarán os datos a terceiros, salvo obligación legal.

Dereitos que asisten ó Usuario:

  • Dereito a retiralo consentimento en calquera momento.
  • Dereito de acceso, rectificación, portabilidade e supresión dos seus datos e á limitación ou oposición ó seu tratamento.
  • Dereito a presentar unha reclamación ante a autoridade de control (agpd.es) se considera que o tratamento non se axusta á normativa vixente.

Datos de contacto para exercelos seus dereitos:

Enderezo postal:

ACCU Ourense

Rúa Recaredo Paz, 1
32005 – Ourense
(Ourense)

email: accuourense@accuourense.org

2. CARÁCTER OBLIGATORIO OU FACULTATIVO DA INFORMACIÓN FACILITADA POLO USUARIO
Os Usuarios, mediante a marcación das casillas correspondentes e entrada de datos nos campos marcados en vermello ou con un asterisco (*) no formulario de contacto ou presentados en formularios de descarga, aceptan expresamente e de forma libre e inequívoca, que os seus datos son necesarios para atendela súa petición, por parte do prestador, sendo voluntaria a inclusión de datos nos campos restantes. O Usuario garantiza que os datos personais facilitados ó RESPONSABLE son veraces e faise responsable de comunicar calquera modificación dos mesmos.

O RESPONSABLE informa e garante expresamente ós usuarios que os seus datos personais non serán cedidos en ningún caso a terceiros, e que sempre que realizara algún tipo de cesión de datos personais, pedirase previamente o consentimento expreso, informado e inequívoco por parte dos Usuarios. Tódolos datos solicitados a través do sitio web son obligatorios, xa que son necesarios para a prestación dun servicio óptimo ó Usuario. En caso de que non sexan facilitados tódolos datos, non se garante que a información e servizos facilitados sexan completamente axustados ás súas necesidades.

3. MEDIDAS DE SEGURIDADE
Que de conformidade co disposto nas normativas vixentes en protección de datos persoais, o RESPONSABLE está cumplindo con tódalas disposicións das normativas GDPR para o tratamento dos datos personais da súa responsabilidade, y manifestamente cos principios descritos no artigo 5 da GDPR, polos cales son tratados de maneira lícita, leal e transparente en relación co interesado e adecuados, pertinentes e limitados ó necesario en relación cos fins para os que son tratados.

O RESPONSABLE garante que implementou políticas técnicas e organizativas apropiadas para aplicalas medidas de seguridade que establecen a GDPR co fin de protexelos dereitos e liberdades dos Usuarios e comunicoulles a información adecuada para que poidan exercerlos.